Sierpówka (Streptopelia decaocto) lutego 09 2013

Start slideshow