Wodno-błotne lutego 10 2013 – sierpnia 09 2020

Start slideshow

Batalion (Calidris pugnax)

21 images

Bączek (Ixobrychus minutus)

Bączek (Ixobrychus minutus)

15 images

Bekas Kszyk (Gallinago gallinago)

30 images

Bocian Biały (Ciconia ciconia)

5 images

Bocian Czarny (Ciconia nigra)

9 images

Brodziec Piskliwy (Actitis kypoleucos)

12 images

Brzęczka (Locustella luscinioides)

2 images

Czajka (Vanellus vanellus)

14 images

Czapla Siwa (Ardea cinerea)

26 images

Czapla Biała (Ardea alba)

11 images

Czernica (Aythya fuligula)

3 images

Gęgawa (Anser anser)

11 images

Głowienka (Aythya ferina)

2 images

kokoszka zwyczajna (Gallinula chloropus)

4 images

Krwawodziób (Tringa totanus)

8 images

Kwokacz (Tringa nebularia)

2 images

Kormoran (Phalacrocorax carbo)

2 images

Łabędź Krzykliwy (Cygnus cygnus)

6 images

Łęczak (Tringa glareola)

28 images

Łyska (Fulica atra atra)

11 images

Mewa Śmieszka (Chroicocephalus ridibundus)

3 images

Nurogęś (Mergus merganser)

10 images

Perkoz Dwuczuby (Podiceps cristatus)

3 images

Perkozek (Tachybaptus ruficollis)

4 images

Rycyk (Limosa limosa)

7 images

Sieweczka Rzeczna (Charadrius dubius)

1 image

Ślepowron (Nycticorax nycticorax)

15 images

Trzinniczek (Acrocephalus scirpaceus)

12 images

Trzciniak Zwyczajny (Acrocephalus arundinaceus)

1 image

Wodnik (Rallus aquaticus)

10 images

Zielonka (Zapornia parva)

Zielonka (Zapornia parva)

7 images

Zimorodek (Alcedo atthis)

16 images

Żuraw (Grus grus)

11 images